Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of verkoop van goederen tussen Mijntuinman en haar klanten, en worden verondersteld gekend te zijn door de klanten. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt steeds uitgesloten

1.2 Deze algemene voorwaarden annuleren en vervangen alle eerdere overeenkomsten, voorstellingen, discussies of onderhandelingen, zij het schriftelijk of mondeling.

1.3 Indien ten gevolge van een overeenkomst die aan deze algemene voorwaarden onderhevig is, een andere overeenkomst wordt afgesloten met dezelfde klant zonder verwijzing naar enige algemene voorwaarden, zal die overeenkomst verondersteld worden eveneens aan deze algemene voorwaarden onderhevig te zijn.

1.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden worden slechts aanvaard indien ze schriftelijk tussen partijen werden overeengekomen. 

2. OFFERTE/AANBIEDING 

2.1 Alvorens een offerte uit te brengen zal Mijntuinman zich op de hoogte stellen van alle relevante informatie die verband houdt met het uit te voeren werk en/of de te leveren goederen, en heeft de klant de plicht om deze informatie te verstrekken aan Mijntuinman.

2.2 Alle offertes zijn schriftelijk, vrijblijvend en gelden voor een periode van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen tussen partijen.

2.3 De offerte bevat een omschrijving van het uit te voeren werk en/of de te leveren goederen, zo volledig en nauwkeurig als mogelijk op grond van de verstrekte informatie.

2.4 De offerte is beperkt tot hetgeen daarin uitdrukkelijk is opgenomen. Alle werken en leveringen die niet in de offerte zijn opgenomen en uitgevoerd werden, zullen als meerwerk aan de klant aangerekend worden.

2.5 Mijntuinman is slechts aan een offerte gebonden indien deze door de klant binnen de vernoemde periode van 30 dagen schriftelijk werd aanvaard, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen tussen partijen.

2.6 Indien de aanvaarding op bepaalde punten afwijkt van de offerte, is Mijntuinman niet gebonden aan de offerte, tenzij de afwijkingen schriftelijk door Mijntuinman werden aanvaard. 

3. UITVOERING VAN WERKEN 

3.1 Mijntuinman voert elke overeenkomst uit naar best vermogen, te goeder trouw en volgens de regels van de kunst.

3.2 Bij de uitvoering van de werken zal Mijntuinman toezien op een ecologisch verantwoorde verwijdering van afval- en reststoffen. De kosten en taksen ingevolge het verwijderen, vervoeren, verwerken of stockeren van materialen, afvalstoffen, afbraakmaterialen en dergelijke tijdens of naar aanleiding van de uitvoering van werken zijn ten laste van de klant, tenzij anders overeengekomen tussen partijen in de offerte.

3.3 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst kunnen partijen steeds in onderling overleg en schriftelijk de uit te voeren werkzaamheden wijzigen of aanvullen. Indien deze wijziging een prijswijziging met zich meebrengt, zal Mijntuinman de klant daarover inlichten.

3.4 Indien een uitvoeringstermijn is aangegeven, dan is deze slechts indicatief en niet bindend. Een overschrijding kan bijgevolg nooit aanleiding geven tot annulatie van een bestelling of enige schadevergoeding.

3.5 Mijntuinman behoudt zich het recht voor om bepaalde werken in haar opdracht door derden te laten uitvoeren. 

4. LEVERINGEN 

4.1 Alle leveringen door Mijntuinman zijn apart te betalen, voorzover deze niet zijn opgenomen in een offerte voor de uitvoering van een werk, onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.

4.2 Mijntuinman staat in voor een levering van goederen die overeenstemmen met de omschrijving in de offerte.

4.3 Het risico voor de goederen wordt overgedragen op de klant bij de levering.

4.4 Indien een leveringstermijn is aangegeven, dan is deze slechts indicatief en niet bindend, zodat een vertraging in de levering geen aanleiding kan geven tot terugbetaling of enige schadevergoeding. Een vertraging in de levering geeft de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden en zich elders voor rekening van Mijntuinman te bevoorraden, of Mijntuinman te verplichten goederen te leveren van een andere firma.

4.5 Wijziging van bestelling door de klant is slechts mogelijk onder voorbehoud. Een eventuele meerprijs daarvan zal aan de klant worden aangerekend. Na het plaatsen van de officiële bestelling worden de planten gereserveerd bij de kwekers. Alle aanpassingen van de plantenlijst na de officiële bestelling zijn onder voorbehoud. De meerprijs die kan ontstaan door de plantenlijst te wijzigen, valt ten laste van de klant.

4.6 Bestelde goederen kunnen niet geweigerd worden door de klant en blijven dan ook volledig betaalbaar. 

5. BEËINDIGING VAN DE WERKEN 

5.1 Het werk wordt als beëindigd of opgeleverd beschouwd wanneer het volledig is uitgevoerd en daarvan uitdrukkelijk aan de klant mededeling is gedaan.

5.2 Indien enig goed niet tegelijkertijd met de beëindiging van de werken geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen plaatsvinden, waarbij de klant een voorbehoud kan maken voor het niet geleverde. 

6. PRIJS 

6.1 Een prijsopgave door Mijntuinman houdt geen offerte in en Mijntuinman behoudt zich het recht voor om die op elk moment in te trekken of te herzien.

6.2 De voor de werkzaamheden verschuldigde prijs wordt weergegeven op de offerte van Mijntuinman. Tenzij anders vermeld, zullen btw en andere belastingen, taksen of toeslagen ten laste van de klant zijn en aan de prijs worden toegevoegd. 

7. BETALINGSMODALITEITEN 

7.1 De facturen moeten zonder aftrek of korting in hun geheel worden betaald, zoals bepaald op de offerte en de factuur van Mijntuinman. De betalingsduur is essentieel voor alle overeenkomsten tussen Mijntuinman en de klant. Mijntuinman behoudt zich het recht voor om de klant goederen te weigeren wanneer er bedragen achterstallig zijn onder enige overeenkomst, totdat die bedragen voldaan werden.

7.2 Tenzij anders overeengekomen werd, dienen de facturen binnen de 10 dagen na factuurdatum betaald te worden.

7.3 Indien de betaling niet gebeurt binnen de gestelde termijn, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% verschuldigd vanaf de vervaldag tot de ontvangst van het volledige bedrag, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 50 EUR. Alle eventuele bijkomende invorderingskosten vallen eveneens ten laste van de klant.

7.4 De niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog openstaande facturen van de klant tot gevolg, zelfs de niet-vervallen, zonder rekening te houden met de voordien toegestane betalingsvoorwaarden.

7.5 Bij niet-betaling van een factuur heeft Mijntuinman het recht de uitvoering van het werk of de levering van goederen op te schorten.

7.6 De betaling zonder enig voorbehoud van een gedeelte van het gefactureerde bedrag geldt als aanvaarding van die factuur.

7.7 Protest van een factuur wordt niet meer aanvaard indien ze niet schriftelijk binnen de 7 dagen na factuurdatum wordt ontvangen door Mijntuinman

7.8 Bij annulatie van een bestelling of verbreking van de overeenkomst door de klant is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van de waarde van de geannuleerde bestelling of verbroken overeenkomst. 

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

8.1 Alle geleverde goederen blijven eigendom van Mijntuinman totdat de klant alle verplichtingen uit de met Mijntuinman gesloten overeenkomsten is nagekomen en de goederen volledig betaald werden. De klant verbindt er zich toe de goederen niet te vervreemden alvorens volledige betaling. 

9. KLACHTEN 

9.1 Klachten dienen door de klant binnen de 8 dagen na voltooiing van de werkzaamheden of de levering schriftelijk te worden gemeld aan Mijntuinman. Deze klacht dient duidelijk omschreven te zijn, zodat Mijntuinman de nodige stappen kan ondernemen om de klacht te verhelpen, indien de klacht gegrond is.

9.2 Klachten zijn in geen geval gegrond indien de klant het geleverde werk of goed niet met de normale zorg die van hem mag verwacht worden, heeft behandeld.

9.3 Het indienen van een klacht ontslaat de klant echter niet van zijn betalingsverplichting.

9.4 Enkel de rechtbank van Brussel is bevoegd voor alle geschillen die zich zouden kunnen voordoen. De klant verklaart hierbij uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. 

10.PRIVACY 

10.1 Mijntuinman behoud zich het recht om foto’s van de geleverde werken online te plaatsen op sociale media en internet in welke vorm dan ook.